Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2022
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (253)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2022A5508 wrz 2022
SK 60/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej przez osobę wobec, której kontrola ta była stosowana .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [465 KB]
2022A5404 sie 2022
SK 13/20
Wyrok z dnia 12 lipca 2022 r.
Brak unormowania wyłączenia sędziego na wniosek strony uzasadniony subiektywną utratą zaufania strony co do bezstronności sądu i obiektywnego działania w granicach prawa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [614 KB]
2022A5303 sie 2022
SK 32/19
Wyrok z dnia 22 czerwca 2022 r.
Brak możliwości złożenia, przez osobę najbliższą, zażalenia na zarządzenie prokuratora nieuwzględniające jej wniosku o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [583 KB]
2022A5228 lip 2022
SK 20/19
Wyrok z dnia 19 lipca 2022 r.
Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej”.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [414 KB]
2022A5128 lip 2022
K 20/15
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Prawo do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [791 KB]
2022A5021 lip 2022
SK 33/19
Postanowienie z dnia 13 lipca 2022 r.
Warunki ustalania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług – podatek akcyzowy, opłata paliwowa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [502 KB]
2022A4915 lip 2022
SK 85/19
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Delegowanie sędziego do pracy w sądzie wyższej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [546 KB]
2022A4813 lip 2022
SK 65/21
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2022 r.
Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [629 KB]
2022A4713 lip 2022
SK 7/21
Postanowienie z dnia 23 czerwca 2022 r.
Nałożenie na osoby prawne ubiegające się o zwolnienie od kosztów sądowych obowiązku wykazania, że jej wspólnicy lub akcjonariusze nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów sądowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [692 KB]
2022A4613 lip 2022
SK 3/20
Wyrok z dnia 22 czerwca 2022 r.
Nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [462 KB]
2022A4506 lip 2022
SK 133/20
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących lasy, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [424 KB]
2022A4404 lip 2022
SK 2/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zaskarżalność zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [608 KB]
2022A4304 lip 2022
P 8/19
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zasady wymierzania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [753 KB]
2022A4230 cze 2022
SK 52/20
Postanowienie z dnia 23 czerwca 2022 r.
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [334 KB]
2022A4129 cze 2022
P 3/21
Postanowienie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Rozpoznawanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy powszechne.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [353 KB]
2022A4029 cze 2022
K 5/18
Postanowienie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do oceny treści stosunków cywilnoprawnych stanowiących tytuł ubezpieczenia społecznego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [551 KB]
2022A3929 cze 2022
SK 74/20
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Prawo osadzonego do otrzymywania zapomogi.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [299 KB]
2022A3829 cze 2022
SK 9/22
Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [268 KB]
2022A3727 cze 2022
SK 53/20
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [553 KB]
2022A3623 cze 2022
SK 76/19
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Definicja podróży służbowej; warunki oraz sposób ustalania należności dla kierowców samochodów ciężarowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [335 KB]
2022A3517 cze 2022
S 1/22
Postanowienie z dnia 7 czerwca 2022 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 68/19 z dnia 7.06.2022 r., OTK ZU A/2022, poz. 34.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [287 KB]
2022A3417 cze 2022
SK 68/19
Wyrok z dnia 7 czerwca 2022 r.
Wpis na listę adwokatów bez konieczności odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [449 KB]
2022A3314 cze 2022
SK 40/19
Postanowienie z dnia 8 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; zbyt szeroka definicja pojęcia „względy techniczne”.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [667 KB]
2022A3209 cze 2022
SK 124/20
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2022 r.
Status małżonka akcjonariusza będącego współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [576 KB]
2022A3109 cze 2022
SK 9/20
Postanowienie z dnia 31 maja 2022 r.
Wyłączenie zastosowania przepisów kodeksu pracy wobec osób wykonujących czynności pomocnicze na podstawie umów cywilnoprawnych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [496 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej