Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2022
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (266)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2022A6821 lis 2022
SK 7/22
Postanowienie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [287 KB]
2022A6721 lis 2022
SK 72/21
Postanowienie z dnia 8 listopada 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [291 KB]
2022A6616 lis 2022
P 5/21
Postanowienie z dnia 27 października 2022 r.
Ograniczenia obciążeń regulacyjnych wobec klientów banku.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [458 KB]
2022A6516 lis 2022
K 3/21
Wyrok z dnia 7 października 2021 r.
Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [1 MB]
2022A6427 paź 2022
SK 47/20
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Uprawnienie prezesa NSA do delegowania sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków w NSA.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [466 KB]
2022A6326 paź 2022
SK 125/20
Postanowienie z dnia 19 października 2022 r.
Status małżonka akcjonariusza będącego współwłaścicielem akcji na zasadach wspólności łącznej w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [426 KB]
2022A6226 paź 2022
SK 59/19
Postanowienie z dnia 19 października 2022 r.
Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [290 KB]
2022A6126 paź 2022
P 5/22
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [523 KB]
2022A6020 paź 2022
SK 31/22
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [427 KB]
2022A5920 paź 2022
SK 53/19
Postanowienie z dnia 11 października 2022 r.
Procedura odwoławcza w procesie zaskarżania uwag prezesa sądu - odwołanie do nieobowiązującego przepisu.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [282 KB]
2022A5818 paź 2022
P 4/22
Postanowienie z dnia 12 października 2022 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [471 KB]
2022A5718 paź 2022
P 9/20
Postanowienie z dnia 11 października 2022 r.
Odpowiedzialność finansowa publicznej uczelni medycznej - jako podmiotu tworzącego – za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [460 KB]
2022A5618 paź 2022
K 4/22
Postanowienie z dnia 11 października 2022 r.
Konstytucyjność przepisów normujących instytucję przejściowego ryczałtu od dochodów.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [300 KB]
2022A5508 wrz 2022
SK 60/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej przez osobę wobec, której kontrola ta była stosowana .
Pobierz OTK ZU

Pobierz [465 KB]
2022A5404 sie 2022
SK 13/20
Wyrok z dnia 12 lipca 2022 r.
Brak unormowania wyłączenia sędziego na wniosek strony uzasadniony subiektywną utratą zaufania strony co do bezstronności sądu i obiektywnego działania w granicach prawa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [614 KB]
2022A5303 sie 2022
SK 32/19
Wyrok z dnia 22 czerwca 2022 r.
Brak możliwości złożenia, przez osobę najbliższą, zażalenia na zarządzenie prokuratora nieuwzględniające jej wniosku o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [583 KB]
2022A5228 lip 2022
SK 20/19
Wyrok z dnia 19 lipca 2022 r.
Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej”.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [414 KB]
2022A5128 lip 2022
K 20/15
Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Prawo do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [791 KB]
2022A5021 lip 2022
SK 33/19
Postanowienie z dnia 13 lipca 2022 r.
Warunki ustalania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług – podatek akcyzowy, opłata paliwowa.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [502 KB]
2022A4915 lip 2022
SK 85/19
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Delegowanie sędziego do pracy w sądzie wyższej instancji.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [546 KB]
2022A4813 lip 2022
SK 65/21
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2022 r.
Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [629 KB]
2022A4713 lip 2022
SK 7/21
Postanowienie z dnia 23 czerwca 2022 r.
Nałożenie na osoby prawne ubiegające się o zwolnienie od kosztów sądowych obowiązku wykazania, że jej wspólnicy lub akcjonariusze nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów sądowych.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [692 KB]
2022A4613 lip 2022
SK 3/20
Wyrok z dnia 22 czerwca 2022 r.
Nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [462 KB]
2022A4506 lip 2022
SK 133/20
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących lasy, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [424 KB]
2022A4404 lip 2022
SK 2/21
Postanowienie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zaskarżalność zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Pobierz OTK ZU

Pobierz [608 KB]
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej