Proszę czekać trwa pobieranie danych
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (26)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
20137A11931 paź 2013
P 30/12
Postanowienie z dnia 30 października 2013 r.
Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osobę, wobec której toczy się wszczęte wcześniej postępowanie lustracyjne.
Pobierz OTK ZU
20137A11831 paź 2013
P 48/12
Postanowienie z dnia 29 października 2013 r.
Wynagrodzenia sędziowskie.
Pobierz OTK ZU
20137A11731 paź 2013
P 34/12
Postanowienie z dnia 29 października 2013 r.
Zarządzenie przez sąd obligatoryjnego wykonania kary warunkowo zawieszonej; przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub małoletniej.
Pobierz OTK ZU
20137A11631 paź 2013
P 55/11
Postanowienie z dnia 29 października 2013 r.
Ubezpieczenie społeczne rolników; zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
Pobierz OTK ZU
20137A11531 paź 2013
SK 64/12
Postanowienie z dnia 29 października 2013 r.
Ubezpieczenie społeczne rolników; brak prawa do jednorazowe odszkodowanie dla osób podlegających ubezpieczeniu rolniczemu, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą.
Pobierz OTK ZU
20137A11431 paź 2013
SK 23/13
Postanowienie z dnia 23 października 2013 r.
Ordynacja podatkowa.
Pobierz OTK ZU
20137A11331 paź 2013
SK 59/13
Postanowienie Tymczasowe z dnia 22 października 2013 r.
Pobierz OTK ZU
20137A11231 paź 2013
SK 14/11
Postanowienie z dnia 22 października 2013 r.
Pobierz OTK ZU
20137A11131 paź 2013
SK 14/11
Postanowienie z dnia 22 października 2013 r.
Pobierz OTK ZU
20137A11031 paź 2013
U 1/13
Postanowienie z dnia 8 października 2013 r.
Zawieszenie przez sąd postępowania w związku ze skierowaniem pytania prawnego.
Pobierz OTK ZU
20137A10931 paź 2013
SK 15/13
Postanowienie z dnia 8 października 2013 r.
Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Pobierz OTK ZU
20137A10831 paź 2013
SK 44/12
Postanowienie z dnia 25 września 2013 r.
Wygaśnięcie mandatu posła elekta będącego prokuratorem w stanie spoczynku.
Pobierz OTK ZU
20137A10731 paź 2013
SK 39/12
Postanowienie z dnia 24 września 2013 r.
Zasady odliczania od podstawy opodatkowania darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Pobierz OTK ZU
20137A10631 paź 2013
P 8/13
Postanowienie z dnia 24 września 2013 r.
Wynagrodzenia sędziów.
Pobierz OTK ZU
20137A10531 paź 2013
P 5/13
Postanowienie z dnia 24 września 2013 r.
Pominięcie możliwość skutecznego złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego ogłoszeniem.
Pobierz OTK ZU
20137A10431 paź 2013
P 3/13
Postanowienie z dnia 24 września 2013 r.
Postępowanie cywilne; nadanie mocy prawnej dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych.
Pobierz OTK ZU
20137A10331 paź 2013
P 21/13
Postanowienie z dnia 9 września 2013 r.
Prawo do spadku; zachowek.
Pobierz OTK ZU
20137A10231 paź 2013
U 7/12
Wyrok z dnia 29 października 2013 r.
Przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach lub aresztach w celu wydalenia.
Pobierz OTK ZU
20137A10131 paź 2013
SK 14/11
Wyrok z dnia 22 października 2013 r.
Sporządzenie uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, na które nie przysługuje środek zaskarżenia.
Pobierz OTK ZU
20137A10031 paź 2013
SK 14/13
Wyrok z dnia 22 października 2013 r.
Przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu kasacyjnym.
Pobierz OTK ZU
20137A9931 paź 2013
P 26/11
Wyrok z dnia 15 października 2013 r.
Gospodarka odpadami (nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach).
Pobierz OTK ZU
20137A9831 paź 2013
K 30/11
Wyrok z dnia 8 października 2013 r.
Odmowa/cofnięcie wyznaczenia obrońcy z urzędu.
Pobierz OTK ZU
20137A9731 paź 2013
SK 40/12
Wyrok z dnia 8 października 2013 r.
Stosowanie hipoteki przymusowej podczas kontroli podatkowej.
Pobierz OTK ZU
20137A9631 paź 2013
SK 10/13
Wyrok z dnia 2 października 2013 r.
Pozbawienie lekarza weterynarii wobec którego orzeczono w drugiej instancji karę upomnienia, możliwości odwołania się do sądu apelacyjnego od wymierzonej mu kary dyscyplinarnej.
Pobierz OTK ZU
20137A9531 paź 2013
K 22/12
Wyrok z dnia 26 września 2013 r.
Podatki i opłaty lokalne w uzdrowiskach.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej