Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2021
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (200)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2021A5305 paź 2021
SK 49/20
Postanowienie z dnia 22 września 2021 r.
Brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie zmiany wyznaczonego obrońcy z urzędu .
Pobierz OTK ZU
2021A5205 paź 2021
SK 4/19
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków tej samej płci (kodeks rodzinny i opiekuńczy) .
Pobierz OTK ZU
2021A5101 paź 2021
SK 15/17
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków osób tej samej płci .
Pobierz OTK ZU
2021A5030 wrz 2021
K 6/18
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Możliwość wykorzystania dowodów popełnienia przestępstwa innego niż objętego zarządzeniem kontroli operacyjnej wyłącznie w przypadku przestępstw co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej.
Pobierz OTK ZU
2021A4930 wrz 2021
P 7/20
Wyrok z dnia 14 lipca 2021 r.
Obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.
Pobierz OTK ZU
2021A4810 wrz 2021
SK 12/18
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Odpowiedzialność członka zarządu osoby prawnej za zaległości tej osoby z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .
Pobierz OTK ZU
2021A4710 wrz 2021
SK 42/19
Postanowienie z dnia 28 lipca 2021 r.
Uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów dla polskich studentów studiujących za granicą; konieczność posiadanie legitymacji ISIC .
Pobierz OTK ZU
2021A4601 wrz 2021
SK 15/21
Postanowienie z dnia 14 lipca 2021 r.
Przestępstwo zniesławienia - sankcjonowanie rozpowszechniania prawdziwych informacji .
Pobierz OTK ZU
2021A4501 wrz 2021
SK 82/19
Wyrok z dnia 22 lipca 2021 r.
Łączenie skutków prawnych upływu terminu do wystąpienia z roszczeniem rekompensującym ograniczenia korzystania z nieruchomości – z obowiązywaniem aktu prawa miejscowego (rozporządzenie wojewody).
Pobierz OTK ZU
2021A4401 wrz 2021
SK 60/19
Wyrok z dnia 22 lipca 2021 r.
Wyłączenie obowiązku sporządzenia przez SN uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji; ograniczenie obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania do jego bezpośrednich następstw.
Pobierz OTK ZU
2021A4331 sie 2021
SK 24/20
Postanowienie z dnia 22 lipca 2021 r.
Związanie sądów rozstrzygających sprawę wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy .
Pobierz OTK ZU
2021A4231 sie 2021
SK 90/19
Postanowienie z dnia 14 lipca 2021 r.
Brak możliwości zmiany lub uzupełnienia podstaw kasacyjnych określonych w skardze kasacyjnej po upływie terminu do jej wniesienia; zakres uwzględniania przez NSA z urzędu naruszeń prawa innych niż wskazanych w skardze kasacyjnej .
Pobierz OTK ZU
2021A4131 sie 2021
SK 32/15
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych .
Pobierz OTK ZU
2021A4012 sie 2021
P 10/20
Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r.
Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa.
Pobierz OTK ZU
2021A3929 lip 2021
SK 7/17
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
Pobierz OTK ZU
2021A3829 lip 2021
SK 17/16
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Przesłanki orzekania środków zabezpieczających w postępowaniu karnym.
Pobierz OTK ZU
2021A3729 lip 2021
SK 104/20
Postanowienie z dnia 11 maja 2021 r.
Wywłaszczenie właścicieli nieruchomości budynkowych, które na mocy art. 5 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z 26 października 1945 r. stanowiły w dniu wejścia w życie w/w ustawy samodzielne nieruchomości.
Pobierz OTK ZU
2021A3615 lip 2021
SK 56/20
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych .
Pobierz OTK ZU
2021A3515 lip 2021
K 32/15
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2021 r.
Kontrola operacyjna–ograniczenie materiału dołączanego do wniosku o jej zarządzenie przez sąd wyłącznie do tego uzasadniającego potrzebę jej zarządzenia,określenie maksymal. czasu jej trwania; możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o jej zarządzeniu.
Pobierz OTK ZU
2021A3415 lip 2021
SK 55/20
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych.
Pobierz OTK ZU
2021A3314 lip 2021
SK 97/19
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego w przedmiocie ustanowienia w postępowaniu cywilnym pełnomocnika z urzędu.
Pobierz OTK ZU
2021A3221 cze 2021
S 1/21
Postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Sygnalizacja w sprawie K 20/20 z dnia 15.04.2021.
Pobierz OTK ZU
2021A3121 cze 2021
K 20/20
Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika (Uwaga! S 1/21 z 15.04.2021, OTK ZU A/2021, poz. 32).
Pobierz OTK ZU
2021A3016 cze 2021
P 7/20
Postanowienie z dnia 15 czerwca 2021 r.
Obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.
Pobierz OTK ZU
2021A2914 cze 2021
K 15/16
Wyrok z dnia 13 maja 2021 r.
Nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej