Proszę czekać trwa pobieranie danych
  • ROK 2021
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy (248)
rokzeszyt/seriapozycjadata publikacjiorzeczenie
2021A6217 lis 2021
S 2/21
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Sygnalizacja w sprawie SK 136/20 z dnia 26.10.2021 r., OTK ZU A/2021, poz. 61.
Pobierz OTK ZU
2021A6117 lis 2021
SK 136/20
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (Uwaga! S 2/21 z 26.10.2021 r., OTK ZU A/2021, poz. 62).
Pobierz OTK ZU
2021A6016 lis 2021
SK 3/18
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Podatek dochodowy od osób prawnych – przychód jako wartość nominalna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności własnych uprzednio zarachowanych .
Pobierz OTK ZU
2021A5912 lis 2021
SK 6/20
Postanowienie z dnia 27 października 2021 r.
Wyłączenie kognicji Sądu Najwyższego w zakresie badania przedawnienia roszczenia jako okoliczności wynikającej z faktów ustalonych w orzeczeniu sądu powszechnego I lub II instancji poprzedzającym postępowanie kasacyjne .
Pobierz OTK ZU
2021A5812 lis 2021
SK 84/20
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Poddanie pod wyłączną właściwość sądów okręgowych jedynie roszczeń niemajątkowych .
Pobierz OTK ZU
2021A5709 lis 2021
U 3/19
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Mechanizm ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop i czas wolny od pracy przez funkcjonariusza Straży Granicznej .
Pobierz OTK ZU
2021A5609 lis 2021
P 11/20
Postanowienie z dnia 26 października 2021 r.
Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu .
Pobierz OTK ZU
2021A5508 lis 2021
SK 72/20
Postanowienie z dnia 19 października 2021 r.
Brak podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej wyrokiem przez Sąd Najwyższy i rozpoznanej w trybie art. 398[16] k.p.c. .
Pobierz OTK ZU
2021A5408 lis 2021
SK 37/19
Wyrok z dnia 30 czerwca 2021 r.
Nieujęcie przez ustawodawcę w u.g.n. zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na podstawie „specustawy drogowej”, a także nieuregulowanie instytucji zwrotu nieruchomości w „specustawie drogowej”.
Pobierz OTK ZU
2021A5305 paź 2021
SK 49/20
Postanowienie z dnia 22 września 2021 r.
Brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie zmiany wyznaczonego obrońcy z urzędu .
Pobierz OTK ZU
2021A5205 paź 2021
SK 4/19
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków tej samej płci (kodeks rodzinny i opiekuńczy) .
Pobierz OTK ZU
2021A5101 paź 2021
SK 15/17
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Brak instytucjonalizacji związków osób tej samej płci .
Pobierz OTK ZU
2021A5030 wrz 2021
K 6/18
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Możliwość wykorzystania dowodów popełnienia przestępstwa innego niż objętego zarządzeniem kontroli operacyjnej wyłącznie w przypadku przestępstw co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej.
Pobierz OTK ZU
2021A4930 wrz 2021
P 7/20
Wyrok z dnia 14 lipca 2021 r.
Obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.
Pobierz OTK ZU
2021A4810 wrz 2021
SK 12/18
Postanowienie z dnia 29 czerwca 2021 r.
Odpowiedzialność członka zarządu osoby prawnej za zaległości tej osoby z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .
Pobierz OTK ZU
2021A4710 wrz 2021
SK 42/19
Postanowienie z dnia 28 lipca 2021 r.
Uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów dla polskich studentów studiujących za granicą; konieczność posiadanie legitymacji ISIC .
Pobierz OTK ZU
2021A4601 wrz 2021
SK 15/21
Postanowienie z dnia 14 lipca 2021 r.
Przestępstwo zniesławienia - sankcjonowanie rozpowszechniania prawdziwych informacji .
Pobierz OTK ZU
2021A4501 wrz 2021
SK 82/19
Wyrok z dnia 22 lipca 2021 r.
Łączenie skutków prawnych upływu terminu do wystąpienia z roszczeniem rekompensującym ograniczenia korzystania z nieruchomości – z obowiązywaniem aktu prawa miejscowego (rozporządzenie wojewody).
Pobierz OTK ZU
2021A4401 wrz 2021
SK 60/19
Wyrok z dnia 22 lipca 2021 r.
Wyłączenie obowiązku sporządzenia przez SN uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji; ograniczenie obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania do jego bezpośrednich następstw.
Pobierz OTK ZU
2021A4331 sie 2021
SK 24/20
Postanowienie z dnia 22 lipca 2021 r.
Związanie sądów rozstrzygających sprawę wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy .
Pobierz OTK ZU
2021A4231 sie 2021
SK 90/19
Postanowienie z dnia 14 lipca 2021 r.
Brak możliwości zmiany lub uzupełnienia podstaw kasacyjnych określonych w skardze kasacyjnej po upływie terminu do jej wniesienia; zakres uwzględniania przez NSA z urzędu naruszeń prawa innych niż wskazanych w skardze kasacyjnej .
Pobierz OTK ZU
2021A4131 sie 2021
SK 32/15
Postanowienie z dnia 15 lipca 2021 r.
Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych .
Pobierz OTK ZU
2021A4012 sie 2021
P 10/20
Wyrok z dnia 16 czerwca 2021 r.
Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa.
Pobierz OTK ZU
2021A3929 lip 2021
SK 7/17
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
Pobierz OTK ZU
2021A3829 lip 2021
SK 17/16
Postanowienie z dnia 1 lipca 2021 r.
Przesłanki orzekania środków zabezpieczających w postępowaniu karnym.
Pobierz OTK ZU
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej